تعرفه طراحی کاتالوگ

کاتالوگ سبک ژورنالی

طراحی 3 اتود
در این نوع از کاتالوگ، هر صفح از کاتالوگ، قالب مخصوص خود را دارد. لازم به ذکر است، هزینه اعلام شده، برای طرحی هر صفحه است.
100،000 تومان

طراحی کاتالوگ سبک صفحه آرایی

طراحی 3 اتود
در سبک صفحه آرایی، قالب ثابتی برای صفحات در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است، هزینه اعلام شده، برای طرحی هر صفحه است.
50،000 تومان

طراحی کاتالوگ سبک ترکیبی

طراحی 3 اتود
در این سبک با طراحی قالب متفاوت برای ، خط فکری ثابتی برای طراحی تمام صحفات حفظ می شود. لازم به ذکر است، هزینه اعلام شده، برای طرحی هر صفحه است.
75،000 تومان

نمونه کارها

نمونه کار

Do more of what makes you happy

John Doe